Website Disclaimer

GEBRUIKSVOORWAARDEN (DISCLAIMER)

Nice-Projects

De website van Nice-Projects bvba, Mandekensstraat 25 te 9255 Buggenhout, KBO 0877.599.085 (hierna “NPR” genoemd) biedt gratis toegang tot bepaalde informatie.

Het gebruik van de website geldt als een stilzwijgende aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van de verbinding. Indien u niet akkoord bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat u enige verhaalsrecht erin de website van NPR niet te gebruiken. 

TOEGANKELIJKHEID VAN DE WEBSITE

NPR tracht in de mate van het mogelijke haar diensten 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden. De toegang tot de diensten kan echter worden onderbroken, onder meer om technische redenen, bijvoorbeeld onderhoud, of om andere redenen. De storingen geven geen aanleiding tot vergoeding.

NPR behoudt zich het recht voor de toegang van gebruikers tot haar site geheel of gedeeltelijk te weigeren, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, onder meer in geval van duidelijke schending van deze voorwaarden door de gebruiker.

COOKIES

De website gebruikt tijdelijke (“session”) cookies om het bezoek te vergemakkelijken en bij sommige beveiligde toepassingen. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie en verdwijnen aan het einde van het bezoek. Een afzonderlijke cookie onthoudt uw aanmeld-gegevens. Bij het aanmelden kunt u ervoor opteren dat deze cookie permanent wordt. Permanente cookies blijven staan totdat hun einddatum bereikt is (1 min. i.g.v. portal role cookies), totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat de gebruiker ze verwijdert. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn voor bepaalde abonnementen of aankopen of om delen van de site te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

GEBRUIK

De klant mag de website en de diensten online van NPR maar gebruiken voor strikt geoorloofde doeleinden.
Zijn onder meer verboden:

  • elk gebruik dat de integriteit van het hele netwerk of van het computersysteem bedreigt (zoals het doorsturen van wormen, virussen en andere strafbare codes);
  • elke praktijk die de goede werking van de dienst van NPR kan schaden of het gebruik of de capaciteit van de prestaties voor de andere gebruikers in gevaar kan brengen;
  • elk gebruik dat de reputatie van NPR schade kan toebrengen;
  • elk commercieel gebruik van de gegevens en databanken en elk gebruik dat niet met hun bestemming overeenstemt.
  • Elke schending van de beveiliging van de servers of van het netwerk is verboden en kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen, alsook tot opschorting of beëindiging van de diensten.

WIJZIGING VAN DE WEBSITE

NPR behoudt zich het recht voor de inhoud van de website of de voorstelling van de diensten online op elk ogenblik en zonder verwittiging of mededeling aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

AANSPRAKELIJKHEID

De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot de site of gebruik ervan op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. NPR is geenszins aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade door het gebruik van de site, noch voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op haar site, noch voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden.
Sommige inlichtingen werden bij derden ingewonnen. NPR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie uit externe bronnen, databanken, webapplicaties en websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten bij het verzamelen van deze gegevens.

Deze website en alle erop vermelde informatie is géén contractueel document (op geen enkel moment) en nooit bindend ten aanzien van de bezoeker of gebruiker van de site. Alle (de volledige website) erop voorkomende informatie is louter als algemeen indicatief en informatief te beschouwen, waaraan geen enkele rechten aan zijn verbonden tov de bezoeker/gebruiker. Dit geldt eveneens voor alle informatie, brochures, promoties, prijssettings, documentaties, maatvoeringen en aanduidingen op plannen, oppervlaktes, omschrijvingen, lastenboeken, .. ed, Dit in de meest brede zin van de bewoording en steeds in het voordeel te beoordelen van Nice-Projects.  

Overigens vormt de beschikbare informatie geen beroeps- of juridisch advies. Zij creëert dus geen andere rechten of verplichtingen dan die welke voortvloeien uit de geldende juridische teksten. Bovendien wordt deze informatie als juist beschouwd op het ogenblik van de bekendmaking, maar zij kan na enige tijd onnauwkeurig of verouderd worden. Alleen de gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.
NPR is niet verantwoordelijk voor het bedrieglijk gebruik van haar verspreidingsmiddelen. Zij wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke indringing in haar computersystemen en voor elke plundering van gegevens dat daaruit kan voortvloeien. Niettemin gebruikt zij de nodige middelen om ongeoorloofde inbraak tegen te gaan.

NPR tracht alle “informatie” zo betrouwbaar mogelijk te maken, en probeert zijn bronnen zo goed mogelijk na te kijken, evenals de gegevens zo veel als mogelijk up-to-date te houden. Ondanks al onze zorg kan NPR niet aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:

  • de juistheid, de volledigheid of de geschiktheid van de informatie aan de gebruikers ter beschikking gesteld door NPR en/of op www.nice-projects.be, ook niet als dit ernstige gevolgen heeft, ook niet als men ondertussen op de hoogte is gebracht;
  • de goede uitkomst van eventuele tips en/of raad gegeven door NPR of van haar content providers;
  • de eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website NPR of de onmogelijkheid deze te gebruiken. In het bijzonder kan Nice-Projects niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden ten gevolge van een verlies van gebruik of van gegevens die bekomen werden via de site van NPR of haar content providers;
  • de storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties van NPR en in deze van haar content providers;
  • de inbreuken gepleegd door derden via de diensten en informatie aangeboden door NPR of haar content providers.

Deze opsomming is niet limitatief en strekt zich uit tot alle mogelijke aansprakelijkheden waartoe NPR kan gehouden worden. Indien u niet akkoord bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat u enige verhaalsrecht erin de website van NPR niet te gebruiken.

Onder de term “informatie” wordt hiernavolgend eveneens verstaan: alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt op elke wijze en onder elke vorm, met inbegrip van producten, afbeeldingen, grafische elementen, diensten, muziek, lay-out, software, geluid, foto’s, plannen, prijzen …. Deze omschrijving is niet limitatief en omvat eveneens alle mogelijke andere items.

BECHERMING VAN DE PERSOONIJKE LEVENSSFEER

NPR neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Deze website en zijn inhoud zijn beschermd door de Belgische wetten inzake auteursrechten, juridische bescherming van databanken sui generis en bescherming van de intellectuele eigendom.

Elke aanpassing, verspreiding, verdeling, kopie, bewerking, vertaling of verandering van deze site of zijn inhoud of van een deel ervan, onder welke vorm en met welk elektronisch, mechanisch of ander middel dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NPR.

Sommige namen, tekens en logo's op deze site zijn gedeponeerd en geregistreerd en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook.

Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen.

LINKS NAAR ANDERE SITES

De website bevat links naar andere websites die de gebruiker kunnen interesseren.

NPR is echter niet verantwoordelijk voor deze sites, noch voor hun inhoud, en wijst elke verantwoordelijkheid af voor het materieel, voor de gegevens van elke aard die op deze gelinkte sites staan of worden verspreid, en voor de eventuele verwerking van persoonlijke gegevens. NPR beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

COMMUNICATIE : E-MAIL

E-mail disclaimer van toepassing op alle elektronische communicatie van Nice-Projects

Email Disclaimer : Nice-Projects bvba (KBO 877599085) en zijn afzender(s) – Deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, bevat informatie die vertrouwelijk is en uitsluitend bedoeld is voor de geadresseerde of geadresseerden. Als u niet de genoemde of beoogde ontvanger bent, dient u de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen via antwoordverzending en deze e-mail te verwijderen, te vernietigen, inclusief eventuele bijlagen, zonder deze te openen of te kopiëren. Bovendien wordt u in dit geval ervan op de hoogte gebracht dat openbaarmaking, lezen, reproductie, verspreiding, distributie of enig ander gebruik van deze e-mail, inclusief bijlagen, ten strengste verboden is. Openbaarmaking, doorsturen, doorsturen van 'linken' of koppelingen, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze email en/of zijn bijlagen inclusief zijn informatie, aan derden is nooit toegestaan, zonder uitdrukkelijk akkoord van de afzender.
E-mailverzending kan niet worden gegarandeerd correct, veilig of foutloos te zijn, omdat informatie kan worden onderschept, gewijzigd, beschadigd, verloren, vernietigd, te laat of onvolledig aankomen en/of virussen bevatten, ondanks wij hieraan grote zorg besteden. Nice-Projects bvba of de afzender is daarom op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, kosten of negatieve gevolgen betreffende de inhoud van dit bericht en/of bijlagen. Als verificatie vereist is, kunt u steeds een hardcopy aanvragen.
Dit bericht en zijn inhoud, inclusief eventuele bijlage(n) gelden als informatie, maar verbinden Nice-projects bvba of zijn afzender niet, er worden geen rechten aan ontleend, tenzij schriftelijk anders werd/wordt overeengekomen.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Elke vordering omtrent de site moet, op straffe van verval, binnen het jaar na het ontstaan van de onderliggende oorzaak worden ingeleid.

De artikelen XII.6 §1, 8°, 7 §1, 8 en 9 van het Wetboek van economisch recht zijn niet toepasselijk op de bestellingen online.

Elke juridische verhouding tussen NPR en de gebruiker van de website ressorteert volledig onder het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.